-->
ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ..

ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ..

ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ..

ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹೊಸ ದರಗಳು 06/02/2024 ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

NOTIFICATION NO.DPAL/39/SHASANA/2023, BENGALURU ದಿನಾಂಕ 03/02/2024 ಅನ್ವಯ ಹೊಸ ದರಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಹೊಸ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ..


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ====== ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ===== ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ


1 ADOPTION DEED 1,000


2 AFFIDAVIT 100


3 SALE AGREEMENT WITHOUT POSSESSION 0.5%


4 DTD {6(1) & 6(2)} 0.5%


5 PAN OR PLEDGE 0.5%


6 ARTICLE’S OF ASSOCIATION OF COMPANY 0.5% (MAX‐1 CR)


7 AWARD 1% OF AMOUNT OR MARKET VALUE


8 AWARD 1% OF AMOUNT OR MARKET VALUE


9 BOND 12(A)&(B) 2% MIN‐100/‐


10 CANCELLATION DEED {14(B)&(C)} 500/‐


11 AMALGAMATION OF COMPANIES 5%


12 RECONSTRUCTION OR DEMURGER OF COMPANIES 5%


13 ASSIGNMENT UNDER SARFAESI ACT 0.2% MAX‐5 LAKHS


14 CONVEYANCE OF TDR 5%


15 CERTIFIED COPY 50/‐


16 DUPLICATE OR COUNTERPART 1,000/‐


17 HYPOTHICATI0N OF MOVABLES 0.5%


18 PARTITION 39 BBMP/BMRDA‐ 5,000/‐ {CMC/TMC‐ 3,000/‐}


AGRICULTURE LAND‐1,000/‐


MOVALBE‐ 500/‐


19 PARTNERSHIP          5%


20 LLP              5000/‐


                {40‐A(B) 5000/‐ + 0.2%} MAX‐25 LAKHS


21 RECONSTRUCTION OR AMALGAMATION OF LLP 40‐B 5%


22 GPA 41(A)(B)(C) 500/‐


                            41(D) 1,000/‐


23 DISCHARGE/RECONVEYANCE OF MORTGAGE 200/‐


24 SURRENDER OF LEASE 200/‐


25 TRUST 2,000/‐
Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article